MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thời gian qua hoạt động thanh tra đã giúp phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, phát hiện những sai phạm, kiến nghị biện pháp khắc phục và phòng ngừa, đồng thời phát huy những ưu...