MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thời gian qua hoạt động thanh tra đã giúp phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, phát hiện những sai phạm, kiến nghị biện pháp khắc phục và phòng ngừa, đồng thời phát huy những ưu điểm, các nhân tố tích cực; từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của các đơn vị. Hoạt động thanh tra có vai trò rất quan trọng, công tác thanh tra được thể hiện cụ thể trong các văn bản pháp luật về thanh tra, nhất là từ Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 đến Luật Thanh tra năm 2004, Luật Thanh tra năm 2010. Hoạt động thanh tra được xem như một khâu quan trọng của quản lý nhà nước, thể hiện qua các vai trò và ý nghĩa như là: chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Phương thức bảo đảm pháp chế XHCN; Biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Điều 2 Luật Thanh tra năm 2010 khẳng định “Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật”; 

Đặc biệt trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hoạt động thanh tra càng có nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng. Theo quy định của BHTN, khi tham gia BHTN, người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng quyền lợi chính như: Hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN); Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHTN, vẫn còn những hạn chế, do nhận thức về BHTN của NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa cao, nhiều lao động chưa hiểu rõ thông tin về chính sách BHTN. Nhiều doanh nghiệp nợ BHTN. Đặc biệt, trên thực tế hiện chưa đủ công cụ để quản lý lao động có việc làm nên rất khó kiểm soát tình trạng việc làm của NLĐ. Vẫn còn tình trạng NLĐ vừa đi làm vừa hưởng TCTN. Les meilleures marques à prix cassé Nous collaborons avec plus de 400 marques reconnues dans le secteur de la parapharmacie pour leur qualité et leurs larges viagra pour homme gammes de produits. Mặt khác, thu hồi tiền TCTN cũng gặp khó do không kiểm soát được việc NLĐ di chuyển nơi ở, nơi làm việc tới địa phương khác,…

Theo báo cáo của thanh tra Bộ tại hội thảo đã cho thấy những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về BHTN, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp khắc phục như sau:

1. Một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong chấp hành luật về bảo hiểm thất nghiệp

* Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Không báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm về Bộ LĐ- TBXH, việc báo cáo chỉ có các trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) báo cáo về Sở và Cục Việc làm.

– Công tác tuyên truyền chưa sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ).

– Chưa thực hiện thanh tra chuyên đề về BHTN mà chỉ lồng ghép với nội dung trong pháp luật lao động.

* Đối với cơquan bảo hiểm xã hội tỉnh

– Vi phạm về thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), chốt sổ BHXH.

– Vi phạm thu BHTN không đúng mức quy định.

– Chi trả chế độ BHTN không đúng thời  gian quy định từ tháng thứ hai trở đi, chi gộp nhiều tháng/lần.

– Chi hỗ trợ học nghề cho cả khóa học nghề của NLĐ mà không chi theo từng tháng theo quy định.

– Không thông báo cho Sở LĐ-TB&XH khi: sau 03 tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng TCTN nhưng NLĐ không đến nhận tiền TCTN.

* Đối với đơn vị sử dụng lao động

– Vi phạm về trốn đóng BHTN: +Toàn bộ lao động không được tham gia BHXH, BHTN, BHYT; + Còn một số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng không được tham gia.

– Vi phạm về chậm đóng BHTN:

– Đóng BHTN không đúng mức: + Đóng BHXH, BHTN, BHYT cho NLĐ không đúng mức lương theo mức lương ừong thang, bảng lương đã xây dựng;  + Từ  01/01/2018, mức lương làm căn cứ tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa đầy đủ các khoản phụ cấp và các khoản bổ sung khác bắt buộc phải tham gia; + Tham gia BHTN cho lao động đã qua đào tạo hoặc lao động có chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ bằng lương tối thiểu vùng (thiếu 7% – 5%).

– Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cho NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

– Không đóng số tiền BHTN đã thu hoặc khấu trừ của NLĐ.

* Đối với cơ sở đào tạo nghề

– Người được hỗ trợ học nghề không tham gia khoá học hoặc tham gia không đầy đủ nhưng cơ sở dạy nghề vẫn làm thủ tục thanh toán chế độ hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp. Đây chính là một hành vi trục lợi BHTN.

– NLĐ thất nghiệp học nghề trước khi có quyết định hỗ trợ học nghề.

– Lập hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ học nghề một lần cho toàn bộ khóa học nghề của NLĐ.

* Đối với người lao động

– NLĐ có việc làm mới trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký hưởng TCTN nhưng không thông báo mà vẫn đến nhận quyết định hưởng TCTN.

– NLĐ đã có việc làm mới nhưng hàng tháng vẫn đến TTDVVL thông báo chưa tìm được việc làm để tiếp tục hưởng TCTN. Đây cũng là một hành vi trục lợi BHTN.

– NLĐ thỏa thuận với NSDLĐ không tham gia BHXH, BHTN, BHYT (ngành chế biến thủy sản, gia công tại những địa phương thiếu lao động).

* Đối với các TTDVVL, thông qua thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHTN cho thấy còn nhiều sai sót, tồn tại cần khắc phục như:

  • Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Không ghi ngày hẹn trả kết quả; Không ghi ngày và chữ ký của NLĐ về thời điểm nhận kết quả giải quyết và tài liệu kèm theo;
  • Thông báo tìm kiểm việc làm: – Phụ lục thông báo tìm kiếm việc làm không đóng dấu treo của Sở LĐTB&XH; – Thông báo tìm kiếm việc làm tháng thứ nhất trước ngày nhận kết quả; – Ngày thông báo tìm kiếm việc làm trên Phụ lục không khớp với ngày hẹn ưả kết quả; – Thiếu chữ ký của NLĐ; – Không đúng ngày so với ngày thông báo ghi trong Phụ lục của Quyết định hưởng TCTN; – Thông báo tìm kiếm việc làm không ghi ngày; không đầy đủ nội dung về tìm việc làm; – Thông báo tìm kiếm việc làm tháng thứ nhất không đúng doanh nghiệp mà TTDVVL đã giới thiệu trong Phiếu giói thiệu việc làm khi NLĐ đến nộp hồ sơ đăng ký hưởng TCTN.
  • Quyết định hưởng TCTN:  – Thiếu nội dung về bảo lưu số tháng lẻ đóng BHTN; – Không có phụ lục thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng đính kèm; – Giải quyết hưởng TCTN không đúng do quá thời hạn 3 tháng nộp hồ sơ hưởng TCTN kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ; – Ngày ký Quyết định hưởng TCTN khi chưa đủ 16 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ; – Không ghi rõ tổng số tháng đóng BHTN;  – Trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN có 03 tháng liên tục đều đang thử việc tại 01cơ sở, DN;  – NLĐ thông báo là đã có việc làm và có xác nhận của DN kèm theo nhưng vẫn cho hưởng TCTN; – Ban hành quyết định thu hồi tiền (do NLĐ có việc làm nhưng không thông báo) nhưng chưa ban hành quyết định chấm dứt hưởng TCTN; – Không ban hành quyết định chấm dứt hưởng TCTN khi NLĐ quá 02 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả không đến nhận quyết định hưởngTCTN.
  • Tạm dừng/tiếp tục hưởng TCTN: – Ban hành quyết định tạm dừng hưởng TCTN 2 lần cho 2 tháng hưởng TCTN liền nhau; – Quyết định tiếp tục hưởng TCTN sai thời điểm tiếp tục hưởng TCTN: NLĐ tiếp tục thông báo tìm kiếm việc làm nhưng Quyết định tiếp tục hưởng TCTN vào tháng hưởng tiếp theo;
  • Chấm dứt hưởng TCTN:  – Hồ sơ chấm dứt hưởng TCTN do hưởng lương hưu, thiếu bản sao QĐ hưởng lương hưu; – Quyết định chấm dứt hưởng TCTN ban hành trước quyết định nghỉ hưu của NLĐ;- Chấm dứt hưởng TCTN vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN nhưng không được chi trả TCTN của cả tháng đó.
  • Chuyển hưởng TCTN: – Chuyển hưởng TCTN đi địa phương khác: + Hồ sơ thiếu công văn gửi BHXH tỉnh đề nghị dừng chi trả; + Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng TCTN thiếu thông tin về thành phần hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN; Tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN từ địa phương khác: Thiếu văn bản đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục chi trả TCTN cho NLĐ;
  • Hỗ trợ học nghề: – Hỗ trợ học ngoại ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh… (không trong danh mục nghề); – Thời điểm đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày hưởng TCTN của NLĐ; – Quyết định hỗ trợ học nghề không ghi ngày kết thúc khóa học nghề; – Quyết định hỗ trợ học nghề ban hành sau thời gian tổ chức khóa học nghề.
  • Lưu trữ hồ sơ: – Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm; phiếu hẹn trả kết quả chưa lưu cùng hồ sơ hưởng TCTN; – Bản sao sổ BHXH trong hồ sơ chưa có dấu xác nhận đã giải quyết hưởng TCTN; – Hồ sơ có quyết định tiếp tục hưởng TCTN nhưng không có quyết định tạm dừng hưởng TCTN và Thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng được tiếp tục hưởng TCTN; – Hồ sơ chấm dứt hưởng TCTN do NLĐ có việc làm/hưởng lương hưu chưa lưu bản photo HĐLĐ; Thông báo có việc làm; Quyết định hưởng lương hưu của NLĐ.

2. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

      Thông qua hoạt động thanh tra đã phát hiện được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện BHTN như:

     – Các quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ không khả thi, khó thực hiện. Thực tế qua thanh tra và báo cáo của các địa phương thời gian qua, chưa có doanh nghiệp nào được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ để hỗ trợ NSDLĐ duy trì việc làm, ngăn ngừa sa thải lao động.

     – NLĐ khai báo tình trạng việc làm không trung thực hoặc không khai báo với cơ quan lao động dẫn đến tình trạng vừa đóng, vừa hưởng BHTN. Ngoài ra, còn có tình trạng lao động chủ động xin nghỉ việc để đăng ký hưởng BHTN, nhưng chỉ một thời gian sau, NLĐ quay lại đúng với doanh nghiệp cũ.

     – Số tiền chi TCTN cho NLĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi quỹ BHTN hàng năm, NLĐ mới chủ yếu quan tâm nhiều đến việc hưởng TCTN, số người có nhu cầu hỗ trợ học nghề còn thấp.

     – Việc thu hồi tiền TCTN do NLĐ hưởng sai khó thực hiện vì không liên hệ được với NLĐ đã di chuyển sang địa phương khác làm việc.

    – Đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN vẫn xảy ra khá phổ biến, một số doanh nghiệp có biểu hiện cố tình chây ỳ để chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của NLĐ, ảnh hưởng đến việc chốt sổ BHXH khi chấm dứt HĐLĐ và NLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN, gây thiệt thòi cho NLĐ (do quy định về tháng liền kề đóng BHTN).

     – Chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHTN chưa đủ sức răn đe, giải pháp khởi kiện ra tòa án thông qua tổ chức Công đoàn khó thực hiện.

    – Hầu hết doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc thông báo tình hình biến động lao động cho TTDVVL làm nên rất khó phát hiện đơn vị tuyển dụng lao động vào làm mới hoặc cho thôi việc.

     – Do việc thực hiện BHTN có đến 3 đơn vị thực hiện, việc đối chiếu số liệu hưởng TCTN hàng tháng, các thông tin về đóng – hưởng BHTN chưa được thường xuyên và đồng bộ, việc luân chuyển quyết định hưởng, thông báo tạm dừng, hưởng tiếp qua hệ thống bưu điện cũng còn chậm nên nhiều trường hợp chi trả các chế độ chậm cho NLĐ hoặc không kịp thời ban hành quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng TCTN.

     – Việc triển khai két nối phần mềm quản lý BHTN giữa TTDVVL và cơ quan BHXH còn nhiều khó khăn nên việc kiểm tra, kiểm soát dữ liệu chưa kịp thời để tránh gian lận, trục lợi quỹ BHTN.

3. Một số giải pháp thực hiện

     – Sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHTN, ngoài các giải pháp xử lý hậu quả thông qua việc chi trả TCTN, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm cần chú ý các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho NLĐ bằng việc sửa đổi điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp duy trì công việc cho NLĐ.

     – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về BHTN đúng đối tượng, phù hợp vơi địa phương, vùng miền.

    – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện BHTN: hình thành cơ sở dữ liệu về thu, chi, quản lý đối tượng tham gia và hưởng BHTN ở Trung ương, tiến tới điện tử hóa quá trình thu, chi BHTN.

     – Thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan LĐ-TB&XH, BHXH, thuế, đơn vị sử dụng lao động trong việc quản lý, giải quyết các chế độ BHTN cho NLĐ.

     – Xây dựng phần mềm hỗ trợ việc kết nối giữa TTDVVL và doanh nghiệp trong việc khai báo nhu cầu sử dụng lao động, tuyển lao động, thông báo biến động lao động trên địa bàn.

     – Tăng cường đánh giá, rà soát các thủ tục hành chính về BHTN để giản lược các thủ tục không cần thiết mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, NSDLĐ.

     – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm ừa tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHTN nhằm rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHTN để có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời./.

Thanh tra cùng với các phương thức kiểm tra, giám sát luôn luôn là hiện thân của kỷ cương pháp luật, là sự nhắc nhở thường xuyên đối với các đối tượng chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát phải tuân thủ pháp luật từ đó hạn chế sự vi phạm pháp luật. Đồng thời qua công tác thanh tra giúp đỡ, hướng dẫn các đối tượng thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra, giám sát là cách thức phân tích một cách sâu sắc, đầy đủ nhất các nguyên nhân, động cơ, mục đích, tính chất, mức độ của một hành vi vi phạm. Các kiến nghị, yêu cầu được đưa ra từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ hướng vào việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật mà còn có tác dụng khắc phục các kẽ hở của chính sách, pháp luật, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật tương tự xảy ra ở một nơi khác hoặc vào một thời điểm khác. Hy vọng, thông qua hoạt động thường xuyên của công tác này, giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp và NLĐ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về BHTN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Vận chuyển phế liệu: Khi thu mua phế liệu, người mua cần đảm bảo rằng phế liệu được vận chuyển đến nơi mua đúng cách và an toàn. Việc sử dụng phương tiện vận chuyển đúng cách giúp tránh tai nạn và bảo vệ môi trường.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Xử lý phế liệu: Sau khi mua phế liệu, người mua cần xử lý nó đúng cách để đảm bảo rằng phế liệu được tái chế hoặc xử lý đúng cách. Quá trình này bao gồm việc phân loại, tách chất và tái chế.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Việc theo dõi và cập nhật giá thép định kỳ là điều cần thiết để các doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Dịch vụ SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và thiết kế website là những lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh doanh trực tuyến hiện nay.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Máy phát điện Cummins và Doosan là những sản phẩm chất lượng cao và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông là một công nghệ phổ biến được sử dụng trong ngành xây dựng để cắt, khoan, phá hoặc tạo lỗ trên bề mặt bê tông.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. Phế liệu inox, nhôm, sắt và đồng là những tài nguyên phế liệu quan trọng trong công nghiệp tái chế.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Lắp đặt camera là một giải pháp hiệu quả để giám sát và bảo vệ an ninh cho các cửa hàng, văn phòng, gia đình và các công trình xây dựng.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Dịch vụ taxi nội bài Hà Nội là một trong những dịch vụ được nhiều người tin tưởng và sử dụng.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình là một dịch vụ được nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Giá thép hình, thép ống, thép tấm và thép hộp là những thông tin được nhiều khách hàng quan tâm khi mua sắm vật liệu xây dựng và sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Công ty VLXD Sài Gòn xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đá xây dựng mới nhất, cùng những chính sách ưu đãi cũng như những thông tin bổ ích mà chắc chắn quý khách không thể bỏ qua.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Xe ba gác sài gòn cung cấp dịch vụ cho thuê xe ba gác chở hàng tại khắp các quận trong Tp HCM và các tỉnh lân cận .
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng Công ty thu mua phế liệu giá cao TPHCM và toàn quốc【CÂN CHUẨN】Web thu mua phế liệu - HOA HỒNG tới 500 TRIỆU.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt heo hữu cơ là một khái niệm khá bỡ ngỡ với một số người. Là heo được nuôi dưỡng và chăm sóc trong môi trường hoàn toàn tự nhiên.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Thu mua phế liệu số lượng lớn, mua nhanh, trả tiền ngay, cân đo phế liệu đúng khối lượng. Thu Mua Các Loại Phế Liệu Giá Cao Trên Toàn Quốc.
Báo giá thép Việt Nhật, báo giá thép Pomina

Báo giá thép Việt Nhật

Giá thép xây dựng Việt Nhật mới nhất vừa cập nhật từ nhà máy thép Vina Kyoei. Xem ngay báo giá sắt thép Việt Nhật (thanh vằn, thép cuộn, tròn trơn) hôm nay.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa là các hoạt động sắp xếp⭐_⭐ nâng, vận chuyển hàng hóa vào kho bãi có thể bằng tay, xe đẩy, xe nâng, xe vận chuyển với hình thức linh hoạt.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tại HCM, Trẻ, Năng Động, Số Lượng Theo Yêu Cầu cho ra đời dịch vụ bốc xếp hàng hóa với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp – giá cả cạnh tranh.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh là loại hình dịch vụ giúp bạn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như công sức dành cho việc dọn dẹp sạch sẽ.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi độc đáo được nhưng người thợ lành nghề nhất tạo nên.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Sửa khóa két sắt Bình Dương Đức Lộc luôn làm hài lòng khách hàng. Với phương châm mở két an toàn, thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đức Lộc có đội ngũ nhiệt tình, tân tâm phục vụ.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Rút hầm cầu giá rẻ TPHCM giảm giá 20% khách hàng mới & giảm 30% khách hàng cũ ✓ bảo hành 2 năm ✓ có mặt sau 15 phút gọi điện ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Trường huấn luyện chó số 1 Việt Nam hiện nay bạn sẽ yên tâm khi gửi thú cưng tại trường chúng tôi.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng Mạnh Tiến phát chuyên cung cấp thép hình, thép hộp, thép ống, tôn thép xây dựng, xà gồ xây dựng số 1.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ vách ngăn di động, vách ngăn kính, vách ngăn vệ sinh uy tín nhất hiện nay.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Bạn muốn hợp tác cùng công ty SEO để phát triển nội dung trang website, tăng lượt tương tác? Chưa biết địa chỉ nào uy tín? ĐẾN NGAY VINASEOVIET!

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu giá cao tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Chuyên thu mua phế liệu khắp tỉnh Tphcm và các tỉnh lân cận.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Sửa Khóa chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7.

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Mái hiên di động - mái xếp di động giải pháp che mưa, che nắng ngoài trời. Cập nhập bảng giá mới nhất các loại mái hiên mái xếp, mái che di động.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ chí Minh 199.000đ Chuyên nghiệp +Uy tín. Miễn phí 03 tháng báo cáo thuế giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công.
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Dự án City Gate 3 là dòng phân khúc căn hộ cao cấp ngay tại Quận 8, Tp. HCM; nằm trong chuỗi căn hộ City Gate của chủ đầu tư 577.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Biệt thự nằm trong quần thể sân Golf Phía Tây Sài Gòn West lakes Golf & Villas được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Trần Anh Group giá bán 3,5 tỷ/căn.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án The Elysium Tower là dự án căn hộ cao cấp do tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Gò Ô Môi, Quận 7.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Công ty chuyên nhận thi công khoan cắt bê tông TPHCM, rút lõi bê tông, cắt nền sàn, đục phá bê tông chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, báo giá tốt.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu Mua phế liệu Giá cao, nhận thu gôm thanh lý các loại phế liệu công trình, nhà máy, tận nơi ✓‎ vào xem giá chuẩn.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Báo giá Cát Đá Xây Dựng Giá Rẻ ✓ Đá Xây Dựng ✓ Cát Xây Dựng HCM ✓ VLXD tại Tp HCM và những tỉnh thành lân cận. ✓ Giá Tốt ✓ Chiếc Khấu Nhà Thầu Cao.
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

TAXI TẢI THÀNH HƯNG – Thương hiệu chuyển nhà uy tín hàng đầu tại TPHCM, HÀ NỘI. Trải hơn 25 năm thành lập, Thành Hưng đã khẳng định mình là đơn vị vận chuyển uy tín hiện nay.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi ngoài trời đẹp độc đáo làm mát không gian nhà, điều hòa không khí và mang lại may mắn tài lộc dành cho gia chủ.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Công ty Kho thép miền nam xây dựng là đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 chính hãng của các thương hiệu thép sau:Pomina, Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát,…
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Thi Công Hoàn Thành Đúng Tiến Độ, Tư Vấn Báo Giá Nhanh Chóng Miễn Phí, Tiết Kiệm Chi Phí. Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông, Đục Phá Bê Tông, Khoan Rút Lõi Bê Tông.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi Trung Quốc uy tín an toàn. Để tránh mất phí cho khách hàng với nguồn tệ sạch, tỷ giá thấp.
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung ứng lao động là một hoạt động thương mại trao đổi sức lao động giữa bên cung cấp người lao động và bên có nhu cầu sử dụng lao động.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Đồng, Nhôm, Sắt, Thép, Inox Hà Nội và Toàn Quốc ✓ Giá Cao So Với Thị Trường ✓ Dọn Dẹp Sạch Sẽ ✓ Thanh Toán Ngay.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Phúc An City là dự án khu đô thị cao cấp với qui mô lớn 102ha được đầu tư bởi Trần Anh Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Long An.
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Dự án Asahi Tower là dự án căn hộ chung cư – nhà phố tọa lạc tại trung tâm Quận 8. Với quỹ đất hơn 81.550,10m2 gồm 3 block căn hộ cao tầng và 2 dãy nhà phố.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Cũng như dự án đẳng cấp căn hộ City Gate 3, bạn vẫn sẽ được nhận rất nhiều tiện ích ngoại khu đẳng cấp ở dự án Căn hộ NNB Garden 4 Quận 8 này.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Bảng giá căn hộ NBB 2 (City Gate 5) chi tiết, tiến độ xây dựng và thanh toán khi mua. Giá bán căn hộ NBB 2 có tốt hay không ?
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5)

Dự án căn hộ City Gate 5 quận Bình Chánh - NBB 2 Bình Chánh được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Công ty cổ phần đầu tư 577. Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh giá rẻ nhất thị trường. Cập nhật báo giá tấm + thi công compact 12mm & 18mm năm 2022. Bảo hành 12 tháng. Màu sắc bền, đẹp.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO (Search Engine Optimization Services) là dịch vụ tối ưu giúp website thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất hiện nay là Google).